loading...

בקשה למתן היתר בנייה

03D26758s

הבקשה להיתר תיערך ע"י אדריכל המבנה, לאחר שהלקוח אישר את התכניות. הבקשה תוגש לוועדה המקומית לתכנון ובניה, הכפופה לתקנות התכנון והבניה של משרד הפנים.

הבקשה להיתר תכלול את הפרטים הבאים:

  • הגדרת שימוש המבנה, חומרי הבניה, הקלות מבוקשות, חישוב אחוזי בניה ושטחי הבניה.
  • מפת מדידה בתוקף לחצי השנה האחרונה, תכנית אדריכלית להעמדת המבנה ע"ג השטח, תכנית לפתוח השטח.
  • תכנית אדריכלית של כל מפלס בנפרד, תכנית גגות, חתכים וחזיתות.
  • פרטי הבניין , התברואה, המערכות הטכניות ופרטי הפיתוח הנוגעים לגדרות.
  • הצהרותיהם וחתימותיהם של אדריכל המבנה, מהנדס הבניין, הבעלים (יש לצרף נסח טאבו בתוקף לחצי השנה האחרונה, או העתק מחוזה חכירה מול מנהל מקרקעי ישראל).
  • חתימתה של המועצה המקומית (החתימה כרוכה בתשלום אגרות הבניה).

 

X